Inflacja i jej wskaźniki

Pomnażanie środków finansowych na lokatach terminowych czy kontach oszczędnościowych praktykuje bardzo wielu inwestorów, ze względu na atrakcyjną stopę zwrotu. Wskaźnik ten nie jest parametrem standardowo opisującym depozyt bankowy, jednak istotnie wpływa na rzeczywisty zysk z inwestycji. Nie bez znaczenia pozostaje jednak inflacja, która jest zjawiskiem oddziałującym na liczne procesy ekonomiczno-społeczne.  

Inflacja w teorii

Najczęściej spotykaną i najprostszą definicją inflacji jest ta, która określa ją jako proces wzrostu poziomu cen za towary i usługi w gospodarce. Jego charakter musi być stosunkowo stały, a także utrzymujący się w danym okresie czasu. Jednorazowe zdarzenia wpływające na skokowe wahania cen nie są traktowane jako inflacja. Z procesem tym związana być musi utrata wartości pieniądza, a tym samym zmniejszenie siły nabywczej zasobów finansowych. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja, która powoduje wzrost wartości danej waluty.

Wskaźnik inflacji konsumenckiej

Aby dowiedzieć się jak kształtuje się polska inflacja, należy posłużyć się miarą wzrostu cen towarów i usług. W tym celu zastosować można tzw. wskaźnik inflacji konsumenckiej, czyli Consumer Price Index – CPI. Do jego oszacowania wykorzystuje się zmiany cen określonego koszyka dóbr, które zaspokajają potrzeby typowego gospodarstwa domowego. Lista tych towarów jest na bieżąco weryfikowana, co pozwala na lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. 

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych 

Innym narzędziem do sprawdzenia poziomu inflacji w Polsce może być wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, czyli Producer Price Index – PPI. Miernik ten obrazuje zmiany średnich cen w przemyśle, w odniesieniu do kosztów produkcji. Nie istnieje zunifikowany sposób jego wyliczania. Pod uwagę bierze się cztery sekcje, czyli górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, przetwórstwo przemysłowe oraz gospodarowanie odpadami. Podobnie jak CPI, wskaźnik PPI obliczany i publikowany jest przez Główny Urząd Statystyczny.